Poslední změna:


Zhoubná nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi. Ve většině případů vznikají v důsledku dlouhodobého hromadění poruch (mutací) dědičné informace (DNA) v postižené tkáni v průběhu života; proto celková pravděpodobnost výskytu nádorových onemocnění s věkem roste. Prevencí vzniku těchto (tzv. sporadických) nádorových onemocnění je především zdravý životní styl a od doporučeného věku rovněž preventivní prohlídky zaměřené na odhalení nejčastějších závažných nádorových onemocnění v  jejich časných stádiích, která se vyznačují dobrou léčitelností.

Ve vzácnějších případech se na vzniku nádorových onemocnění podílí dědičnost. Charakteristickými vlastnostmi tzv. dědičných nádorových onemocnění je mnohočetné postižení určitým typem zhoubných nádorů v rodinách, ve kterých se nádorové onemocnění projevuje u nápadně mladých osob. Dědičná nádorová onemocnění vznikají v důsledku dědičných mutací tzv. nádorových predispozičních genů. Tyto mutace se v postižených rodinách předávají z generace na generaci a jejich přítomnost významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění. Nalezení mutace v některém z desítek doposud známých predispozičních genů umožňuje v postižených rodinách určit, které osoby jsou vysoce rizikové (s mutací) a které naopak mají riziko srovnatelné s běžnou populací (bez mutace). Pro osoby s mutací jsou vypracovány sledovací programy a doporučené preventivní zákroky, které významně snižují, či zcela eliminují riziko vzniku nádorového onemocnění.

Panel CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application) vznikl v Laboratoři onkogenetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jako diagnostický nástroj pro zjištění dědičných mutací v nádorových predispozičních genech. Cílem bylo navrhnout a optimalizovat spolehlivé a rentabilní vyšetření široké skupiny genů (tzv. panel) pomocí masivního paralelního sekvenování nové generace (NGS), které by umožnilo vyšetření širokého spektra indikovaných osob. Kromě samotného panelu byla optimalizována i příprava a postup analýzy vzorků a vyhodnocení výsledků.

Vyhodnocení výsledků (klinická interpretace) NGS analýz představuje nejnáročnější část vyšetření. Jeho výstupem z hlediska klinické diagnostiky je rozhodnutí, zda u vyšetřované osoby byla nalezena příčinná mutace, která by vysvětlovala vysoké riziko vzniku nádorových onemocnění v postižené rodině. Určení správné příčinné varianty mezi tisíci variantami, které se vyskytují u každé vyšetřované osoby, vyžaduje zohlednění řady parametrů. Mezi důležité okolnosti patří předchozí nálezy dokumentující přítomnost nalezené varianty v podobné souvislosti. Protože se u většiny příčinných mutací jedná o vzácné varianty (s frekvencí v populaci menší než 0,1%), je základem podobných úvah znalost výsledků analýz u tisíců vyšetřovaných osob. Konsorcium veřejných i soukromých diagnostických laboratoří, které používají panel CZECANCA, dobrovolně spolupracuje na zlepšení interpretace výsledků vyšetření nádorové predispozice. Nesmírně důležitou součástí správné interpretace je znalost genetického pozadí v populaci. Proto zásadní důraz klademe na vyšetření dostatečně velkého kontrolního souboru (dobrovolníci), který nám umožní zlepšovat výsledky analýz u vysoce rizikových osob v ČR.