Poslední změna:


CZE * ENG

Panel CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application) je diagnostický nástroj pro vyšetření nádorové predispozice. Panel vznikl v roce 2015 v Laboratoři onkogenetiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za účelem vytvoření spolehlivého a rentabilního vyšetření širokého spektra genů (tzv. genového panelu) pomocí masivního paralelního sekvenování nové generace (NGS). Panel je dostupný spolupracujícím klinickým laboratořím a umožňuje rychlé vyšetření různorodé skupiny pacientů s nádorovými onemocněními.
Zhoubná nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi. Ve většině případů vznikají v důsledku hromadění poruch (mutací) dědičné informace (DNA) v postižené tkáni v průběhu života; proto celková pravděpodobnost výskytu nádorových onemocnění s věkem roste. Prevencí vzniku těchto (tzv. sporadických) nádorových onemocnění je především zdravý životní styl a screening nejčastějších nádorových onemocnění od doporučeného věku.

Ve vzácnějších případech se na vzniku nádorových onemocnění podílí dědičnost. Charakteristickými vlastnostmi tzv. dědičných nádorových onemocnění je mnohočetné postižení určitým typem zhoubných nádorů v rodinách, ve kterých se nádorové onemocnění projevuje u nápadně mladých osob. Dědičná nádorová onemocnění vznikají v důsledku dědičných mutací (poruch genetické informace uložené v DNA) nádorových predispozičních genů, kterých je známo několik stovek. Příčinná mutace se v postižené rodině předává z generace na generaci. Od nosiče jí může jeho potomek získat v polovině případů. Její přítomnost významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění.

Do roku 2015 byly genetické analýzy nádorové predispozice prováděny zdlouhavými vyšetřeními jednotlivých genů. Tato vyšetření zahrnovala postupné „čtení“ genetické informace (tzv. sekvenování DNA) v oblastech genů kódujících příslušné bílkoviny. Současné přístupy, založené na sekvenování nové generace (NGS – next gen sequencing), však umožňují paralelní vyšetření rozsáhlých skupin genů (tzv. panelů), které mohou v případě diagnostiky dědičných nádorů zahrnovat v průběhu jedné analýzy všechny známé či předpokládané nádorové predispoziční geny. Zavedení NGS znamená skutečnou revoluci v genetické diagnostice, díky které jsou tato vyšetření mnohem dostupnější, rychlejší, přesnější a v konečném důsledku i levnější. Na druhou stranu, vyšetření „jen“ 226 genů analyzovaných v panelu CZECANCA vede k nalezení stovek genetických variant u každého pacienta. V nich je nezbytné správně „určit“ obvykle jednu jedinou příčinnou mutaci (pokud se tato vůbec u vyšetřené osoby vyskytuje).
Včasná analýza dědičné nádorové predispozice (vyšetření DNA, které má za úkol odhalit dědičnou mutaci zodpovědnou za vznik nádorového onemocnění) má mimořádnou důležitost pro vysoce rizikové osoby.
Za vysoce rizikové, u kterých by měla být posouzena možnost genetického testování, lze obecně považovat onkologické pacienty:
  • se vznikem nádorového onemocnění v netypicky mladém věku
  • s mnohočetným nádorovým postižením
  • s blízkými příbuznými s diagnózou zhoubného nádorového onemocnění.
Indikace ke genetickému testování, které je plně hrazeno z veřejného pojištění, se v konkrétních případech řídí doporučenými postupy. O indikaci rozhoduje klinický genetik na základě splnění platných indikačních kritérií. Vyšetření na přítomnost dědičné mutace je indikované u příbuzných již diagnostikovaného nosiče mutace. V naprosté většině případů se genetické testování nádorové predispozice provádí pouze u dospělých osob a vždy na základě jejich písemného informovaného souhlasu.
Vyhodnocení výsledků (klinická interpretace) NGS analýz představuje nejnáročnější část genetického vyšetření. Jeho výstupem z hlediska klinické diagnostiky je rozhodnutí, zda u vyšetřované osoby byla nalezena příčinná mutace, změna v zárodečné DNA, která by vysvětlovala vysoké riziko vzniku nádorových onemocnění u vyšetřovaného jedince a v postižené rodině.
Nalezení příčinné dědičné mutace umožňuje zařadit nosiče mutací do specializovaných programů zaměřených na prevenci nebo časné zachycení nádorů (viz Literatura – Doporučené postupy…) ve stádiu, kdy je onemocnění obvykle dobře léčitelné. Negativní výsledky vyšetření u příbuzných nosičů příčinné mutace znamenají, že osoby bez mutace v těžce postižených rodinách mají (nízké) riziko srovnatelné s obecnou populací.

Většina příčinných mutací jsou vzácné varianty (s frekvencí v populaci menší než 0,1%). Pro jejich nalezení je důležitá znalost výsledků panelových analýz u tisíců vyšetřovaných osob i zohlednění řady parametrů, především charakteristik nádorových onemocnění u nosičů mutací ve srovnání s nenosiči.
Pro správné určení příčinné varianty (ukryté mezi tisíci variantami, které se normálně vyskytují u každé vyšetřované osoby) je nezbytná znalost o výskytu variant DNA v populaci. Konsorcium CZECANCA společně vytváří anonymizovanou databázi genetických variant, které se nacházejí u vysoce rizikových pacientů v ČR. Tvorba databáze umožňuje zlepšení interpretace výsledků vyšetření nádorové predispozice. Databáze je dostupná pouze pro členy konsorcia CZECANCA.

Diskusí nad obecnějšími aspekty klinické interpretace dědičných variant, jakož i otázkami sledovacích algoritmů pro nosiče příčinných mutací v nádorových predispozičních genech se zabývá Skupina Onkogenetiky, Společnosti lékařské genetiky.

Nesmírně důležitou součástí správné interpretace je znalost genetického pozadí ve vyšetřované populaci. Abychom byli schopni spolehlivě odlišit příčinné varianty (přítomné u vysoce rizikových pacientů) od neutrálních změn, které se vyskytují u osob bez nádorových onemocnění, je nezbytné analyzovat také soubor osob z ČR bez nádorů. Proto klademe zásadní důraz na vyšetření dostatečně velkého kontrolního souboru, který tvoří Dobrovolníci. V této souvislosti s velkou vděčností přijímáme zájem dospělých osob starších 50 let věku bez nádorového onemocnění o analýzu jejich genomové DNA. Pokud máte o vyšetření zájem, podívejte se do sekce Dobrovolníci.
Vzorky kontrolní nenádorové populace analyzuje konsorcium CZECANCA s podporou grantových prostředků Agentury pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví České republiky.